PRAVIDLA SOUTĚŽE - HippBezOdpadu

1. POŘADATEL: HIPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5, IČO: 25780239, hipphippcz

2. NÁZEV SOUTĚŽE: „Bezodpadová výzva #HippBezOdpadu o balíček HiPP v hodnotě 1000 Kč “.

3. DOBA TRVÁNÍ: 24/5 - 21/6/2020

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI: Účastníkem soutěže se může stát osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která nahraje do komentářů k postu na https://www.facebook.com/HiPP.cz.sk/ fotku s nejoriginálnějším nápadem na téma "HiPP bez odpadu". Na konci této bezodpadové výzvy budou vybrány 3 výherce soutěže, každý ze kterých dostane 1 balíček výrobků HiPP v hodnotě 1000 Kč.

5. VÝHRA: 3 x balíček HiPP v hodnotě 1000 Kč.

Jakékoliv výhry v soutěži nelze vymáhat právní cestou, stejně tak i tyto výhry vyplatit v hotovosti. Pořadatel pořádáním této soutěže nenabízí prodej výrobku či poskytnutí služby, na soutěž se tudíž nevztahují pravidla mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle dotčených ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6. OZNÁMENÍ O VÝHŘE: K oznámení o výhře budou použit FB post a to 21/6/2020.

7. PŘEDÁNÍ VÝHRY: Pořadatel se zavazuje informovat výherce o jeho výhře nejpozději do týdne od vyhlášení výsledků. Pořadatel je povinen výhru zaslat na adresu výherce do 30 dní od oznámení.

8. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Odpovědí na soutěžní otázku vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a současně dává svůj výslovný souhlas Pořadateli se zpracováním osobních údajů v rozsahu a znění uveřejněném na internetových stránkách pořadatele: https://www.hipp.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Těmito údaji se rozumí jméno a příjmení účastníka, jeho adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mailová adresa – další podmínky pro zpracování osobních údajů a nakládání s nimi jsou uvedeny na internetových stránkách pořadatele dle předchozí věty.

9. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE - Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry jsou právně nevymahatelné. - Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele ani jejich rodinní příslušníci. - Úplné znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici zde. - Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) jsou jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výhry.

Tato soutěž je spotřebitelskou soutěží podle § 2 odst. 1 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění splňující podmínky cit. zákona a není hazardní hrou (nesplňuje podmínky hazardní hry) podle zvl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

V Praze dne 20/5/2020