Skip to main content

Kontaktní údaje dodavatelů zboží a služeb

 1. SPRÁVCE
  Správcem osobních údajů je Hipp Czech s.r.o., se sídlem Pekařská 628/14, 15500 Praha 5 - Jinonice, IČ: 25780239, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 69578 (dále jen "Správce").

 2. VAŠE PRÁVA
  Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:
  a) PŘÍSTUP - právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
  b) OPRAVU - právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
  c) VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
  d) OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ - právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
  e) STÍŽNOST - právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

  Dále Vám svědčí právo na:
  h) NÁMITKU - právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje kvůli oprávněným zájmům Správce.

  K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

  U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

  Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy a kvůli svým oprávněným zájmům: evidence identifikačních a kontaktních údajů potenciálních dodavatelů zboží nebo služeb za účelem případného jednání o smlouvě, evidence komunikace týkající se jednání o smlouvě s dodavatelem (kvůli prokázání obsahu smlouvy, příp. v souvislosti s předsmluvní odpovědnostní atd.), uzavření a plnění smlouvy s dodavatelem. V souvislosti s plněním smlouvy se jedná o dokumentaci a korespondenci týkající se realizace smluvního závazku za účelem prokázání způsobu plnění smlouvy a ochrany a uplatnění práv.

  Není-li smluvní stranou dodavatel sám, jsou evidovány údaje jeho zaměstnanců, statutárních zástupců nebo jiných osob určených k jednání o smlouvě, uzavření smlouvy, příp. zajištění plnění smlouvy.

 4. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

  Právním podkladem zpracování osobních údajů je:

  • je-li dodavatelem fyzická osoba, ve vztahu k evidenci potenciálních dodavatelů oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení), ve fázi uzavírání a plnění smlouvy – opatření nezbytná před uzavřením smlouvy a plnění smlouvy se subjektem údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b)

  • je-li dodavatelem právnická osoba, ve vztahu k evidenci dodavatelů, vyjednávání a plnění smlouvy, kdy jsou předmětem zpracování osobní údaje o zástupcích dodavatelem, je právním titulem oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení) 

 5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván
  Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje: 
  • je-li dodavatelem fyzická osoba – identifikační a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, akademických titul, předmět podnikání, místo podnikání a dále údaje týkající se smluvního závazku, včetně související komunikace týkající se vyjednávání o smlouvě a plnění smlouvy;

  • je-li dodavatelem právnická osoba – identifikační a kontaktní údaje zástupce takové osoby (kontaktní údaje do zaměstnání), pracovní pozice, komunikace související s vyjednáváním o smlouvě se zaměstnavatelem a realizací smlouvy se zaměstnavatelem.

 6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE NEZBYTNÉ

  Poskytování osobních údajů, je-li v souvislosti s uzavíráním smlouvy a jejím plněním, je nezbytné. Bez údajů není možné smlouvu uzavřít a následně plnit.

 7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány
  Správce zpracovává osobní údaje: smluvní dokumenty nutné pro plnění závazkového vztahu po dobu plnění smlouvy a dále ve skartační lhůtě odvislé od veřejnoprávních povinností v oblasti daňové. Ostatní evidence a komunikace je uchovávána po dobu obvyklé skartační lhůty odvislé od délky promlčecích lhůt. Není-li s osobou dlouhodobě obchodováno, či je-li další obchodování již nepravděpodobné, je vyřazena z evidence.

 8. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány
  Místem zpracování osobních údajů je: Sídlo správce a zabezpečené multimediální cloudové prostředí.

 9. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty
  Osobní údaje jsou poskytovány těmto příjemcům (kategorií příjemců): NEBUDOU ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI.

 10. TŘETÍ ZEMĚ
  V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

 11. ZPRACOVATEL
  Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 12. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
  Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka. Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.
  V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování.
  V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.