Skip to main content

Zpracování osobních údajů

1. SPRÁVCE
Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení č. 2016/679), je společnost Hipp Czech s.r.o., se sídlem Pekařská 628/14, 15500 Praha 5 – Jinonice, IČ: 25780239, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 69578 (dále jen „Správce“).

2. VAŠE PRÁVA

  • ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným na stránce Práva a jejich uplatnění. Odvolání souhlasu bude mít za následek:

- skončení členství v Baby Clubu, tedy zrušení uživatelského profilu
- v případě odvolání pouze souhlasu se zasíláním newsletterů skončení zasílání informací
- v případě vymazání doručovací adresy , vyloučení ze slosování nově registrovaných uživatelů v kalendářním měsíci, příp. nemožnost účastnit se testování produktů HiPP

  • PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
  • OPRAVA – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
  • VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
  • OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
  • STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz uoou.cz.

Dále Vám svědčí právo na:

  • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje za účelem marketingu – uplatnění práva na námitku bude mít shodné důsledky jako odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, naleznete více informací na stránce Práva a jejich uplatnění. 

3. ÚČEL, pro který budeme údaje zpracovávat
Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje, příp. osobní údaje mých dětí za účelem:

a) zřízení a provozu uživatelského profilu v rámci BabyClubu kvůli získání informací o produktech a akcích Hipp poskytovaných v rámci uživatelského prostředí;

b) marketingu (zasíláním obchodních sdělení o produktech Správce, o akcích pořádaných Správcem (např. soutěžích) a o prodejních akcích prodejců nabízejících produkty Správce, včetně cílených obchodních sdělení na mé předpokládané potřeby a spotřebitelské preference, při jejichž formulaci bude Správce vycházet z mnou zadaných osobních údajů v uživatelském profilu) – vyslovil-li jsem souhlas se zasíláním newsletterů na mnou zadanou adresu elektronické pošty;

c) účasti v soutěži nově registrovaných uživatelů, vyplnil-li jsem při registraci doručovací adresu;

d) zasílání vzorků při zapojení se do testování produktů HiPP

4. ROZSAH ÚDAJŮ, který budeme zpracovávat

Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje, příp. osobní údaje mých dětí, jak jsem je uvedl do registračního formuláře a dále případně do svého profilu v rámci Baby Clubu ve vztahu k jednotlivým účelům takto:

 

- účel podle čl. 3 písm. a) -  jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, datum narození a pohlaví dítěte;

- účel podle čl. 3 písm. b) – adresa elektronické pošty;

- účel podle čl. 3 písm. c) – jméno, příjmení, doručovací adresa, datum registrace;

- účel podle čl. 3 písm. d) – jméno, příjmení, doručovací adresa;

5. DOBA, po kterou budou osobní údaje ukládány a zpracovávány
Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje do ve vztahu k jednotlivým účelům takto:

- účel podle čl. 3 písm. a) – do odvolání, resp. do ukončení mého členství v Baby Clubu;

- účel podle čl. 3 písm. b) – do odvolání, resp. do ukončení mého členství v Baby Clubu;

- účel podle čl. 3 písm. c) – do konce měsíce následujícího po registraci;

- účel podle čl. 3 písm. d) - do odvolání, resp. do ukončení mého členství v Baby Clubu;

6. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány
Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce.

7. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty
Osobní údaje budou poskytnuty těmto příjemcům (kategorií příjemců): NEBUDOU ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI.

8. TŘETÍ ZEMĚ
V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

9. ZPRACOVATEL
Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

10. PŘESNOST ÚDAJŮ
Prohlašuji, že mnou spolu s tím souhlasem poskytnuté osobní údaje jsou přesné ve vztahu k účelu zpracování.Zavazuji se aktualizovat své osobní údaje uvedené v registračním formuláři. Aktualizace provádí po přihlášení do Baby Club v profilu uživatele.

11. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka.

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů za marketingovým účelem BUDE docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Konkrétně k určování relevantních informací pro Vás jako rodiče v návaznosti na věk Vašeho dítěte, mj. za účelem podpory prodeje.

1. 10. 2022