Skip to main content

Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s účastí ve Fotosoutěži Hipp

Pro účast v soutěži je nezbytný souhlas se zpracováním osobních údajů Vás a Vašeho dítěte, které je zachyceno na soutěžní fotografii. Souhlas zahrnuje zveřejnění soutěžní fotografie prostřednictvím webové stránky www.hipp.cz do doby 31. 12. 2024.

Souhlas lze kdykoli odvolat způsobem stanoveným ZDE. Bude-li souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů nebo souhlas se zpracováním osobních údajů Vašeho dítěte odvolán před skončením soutěžního kola, bude mít odvolání za důsledek ukončení účasti v soutěžním kole a vymazání soutěžní fotografie a všech souvisejících údajů z webu Hipp. Bude-li odvolání souhlasu doručeno po skončení soutěžního kola, bude mít odvolání souhlasu za důsledek vymazání soutěžní fotografie a všech souvisejících údajů z webu Hipp.

Podrobné znění souhlasu

1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení č. 2016/679), je společnost Hipp Czech s.r.o., se sídlem Pekařská 628/14, 15500 Praha 5 – Jinonice, IČ: 25780239, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 69578 (dále jen „Správce“).

 

2. VAŠE PRÁVA

 • ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas se zpracováním osobních údajů Vás nebo Vašeho dítěte lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným na stránce Práva a jejich uplatnění. Odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů nebo se zpracováním osobních údajů Vašeho dítěte bude mít za následek:
  • stane-li se tak před skončením soutěžního kola ukončení účasti v soutěžním kole a vymazání soutěžní fotografie a všech souvisejících údajů z webu Hipp;
  • stane-li se tak po skončení soutěžního kola, vymazání soutěžní fotografie i všech souvisejících údajů z webu Hipp.
 • PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
 • OPRAVA – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
 • VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
 • OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
 • STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz uoou.cz.
 • PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

Dále Vám svědčí právo na:

 • NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje za účelem marketingu – uplatnění práva na námitku bude mít shodné důsledky jako odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, naleznete více informací na stránce Práva a jejich uplatnění.   

3. ÚČEL, pro který budeme údaje zpracovávat
Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje a osobní údaje mého dítěte či mých dětí za účelem: účasti ve Fotosoutěži Hipp, včetně zveřejnění výsledků a soutěžních fotografií v rámci soutěžního kola po skončení soutěžního kola mj. kvůli informování veřejnosti.

4. ROZSAH ÚDAJŮ, který budeme zpracovávat

Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje a osobní údaje mého dítěte nebo mých dětí, jak jsem je uvedl(a) v přihlašovacím formuláři do Fotosoutěže Hipp takto:

a) pro účely zajištění účasti v soutěži, včetně případného předání soutěžních cen, v rozsahu: jméno, příjmení, jméno dítěte/přezdívka, doručovací adresa, adresa elektronické pošty;

b) pro účely informování o výsledku soutěže a v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, adresa elektronické pošty;

c) v rozsahu informování veřejnosti i o soutěžních fotografiích přihlášených do soutěžního kola v rozsahu jméno dítěte/přezdívka.

5. DOBA, po kterou budou osobní údaje ukládány a zpracovávány
Souhlasím, aby Správce zpracovával osobní údaje

- dle bodu 4. písm. a) po dobu do vyhodnocení soutěžního kola a v případě výhry do odeslání soutěžních cen;

- dle bodu 4. písm. b) po dobu po dobu do vyhodnocení soutěžního kola a v případě výhry do odeslání soutěžních cen;

- dle bodu 4. písm. c) po dobu do vyhlášení dalšího kola foto soutěže;

6. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány
Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce.

7. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty
Osobní údaje budou poskytnuty těmto příjemcům (kategorií příjemců): uživatelé webových stránek Hipp v případě údajů zpřístupněných podle pravidel Fotosoutěže Hipp na webových stránkách Hipp.

8. TŘETÍ ZEMĚ
V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

9. ZPRACOVATEL
Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

10. PŘESNOST ÚDAJŮ
Prohlašuji, že mnou spolu s tím souhlasem poskytnuté osobní údaje jsou přesné ve vztahu k účelu zpracování.

11. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.