Skip to main content

STATUT FOTOSOUTĚŽE HiPP

Preambule

Fotosoutěž Hipp, k níž je vydáván tento statut, je pořádána mj. s ohledem na to, že:

- Hipp je společnost s dlouholetou tradicí, jejímž cílem vždy bylo dbát o prospěch a zdraví dětí a o jejich maximální spokojenost;

- Hipp ve své činnosti vychází z jednoduché premisy, a sice je-li šťastné a spokojené dítě, je spokojený a šťastný i jeho rodič, a spokojený a šťastný rodič je předpokladem pro rodinnou pohodu a potřebné zámezí dítěte;

- Hipp chce spojovat rodiče se stejnými zájmy a chce jim umožnit sdílet radostné okamžiky s jejich dětmi; - Hipp má zájem podpořit kreativitu a šíření pohody a dobré nálady mezi rodiči a dětmi.

Článek I. Fotosoutěže Hipp

 

1.       Fotosoutěž Hipp je soutěž organizovaná, vyhlašovaná a pořádaná HIPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5, IČO: 25780239, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 69578 (dále také jen Hipp nebo Vyhlašovatel), která rovněž uděluje soutěžní ceny.

2.       Soutěž se koná v soutěžních kolech vyhlašovaných statutárním zástupcem Hipp.

3.       Soutěžní cena v každém jednom soutěžním kole se uděluje za kompozičně zajímavou a poutavou vlastní autorskou fotografii soutěžícího tematicky dle motivu soutěžního kola zachycující vlastní dítě soutěžícího, k němuž soutěžící vykonává plnou rodičovskou zodpovědnost.

4.       Řádně přihlášené soutěžící fotografie hodnotí odborná porota, která rozhodne o umístění jednotlivých soutěžních snímků, včetně vítěze/vítězů.

5.       V soutěžním kole nemusí být vítěz vyhlášen.

6.       Statut soutěže, přihláška do soutěže, vyhlášky soutěžních kol, výsledky soutěžních kol a vítězné fotografie, stejně jako další soutěžní fotografie jsou dostupné na webové stránce www.hipp.cz v sekci HiPP Baby club – pro registrované uživatele.

Článek II. Soutěžní kola Termíny

1.       Soutěžní kola vyhlašuje statutární orgán Hipp.

2.       V kalendářním měsíci se vyhlašuje nejvýše jedno soutěžní kolo.

3.       Soutěžní kolo se vyhlašuje sdělením na webové stránce www.hipp.cz v sekci Baby club a na sociálních sítích HiPP.

4.       Při vyhlášení soutěžního kola:

 

a)      přihláška do soutěže spolu se soutěžní fotografií musí být zaslána prostřednictvím webové platformy dostupné na www.hipp.cz v sekci HiPP BabyClub.

b)      odborná porota vyhodnotí fotografie řádně přihlášených soutěžících do 10ti pracovních dní po ukončení soutěžního kola;

c)      výsledky soutěžního kola se soutěžícím oznámí do 10ti pracovních dní po ukončení soutěžního kola. – vítězi se výsledek oznámí zprávou elektronické pošty zaslanou na adresu elektronické pošty uvedenou při registraci do HiPP BabyClubu;

d)      výsledky soutěžního kola se vyhlásí na webové stránce www.hipp.cz do 10ti pracovních dní po ukončení soutěžního kola  včetně – v rámci sdělení se uvede jméno/přezdívka dítěte nebo dětí zachycených na fotografii;

e)      Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na náklady Hipp na adresu, kterou uvedl v profilu člena HiPP BabyClubu, přičemž bude-li zásilka vrácena jako nevyzvednutá, bude po dobu 3 měsíců uložena v sídle Hipp s tím, že nebude-li v uvedené době výhercem vyzvednuta, právo výherce na cenu zaniká.

 

Článek III. Podmínky účasti v soutěži ; Přihlášení do soutěže

 

1.       Soutěžního kola se může jako soutěžící zúčastnit pouze zletilá, plně svéprávná osoba, která vykonává plnou rodičovskou zodpovědnost k nezletilému dítěti (nebo dětem), které je zachyceno na soutěžní fotografii a je řádně registrovaným členem Hipp BabyClubu.

2.       Do soutěže (soutěžního kola) se lze přihlásit pouze prostřednictvím bezvadné přihlášky odeslané prostřednictvím webové platformy na www.hipp.cz v sekci HiPP BabuClub. K přihlášce soutěžící připojí jako její nedílnou součást soutěžní fotografii.

3.       Soutěžní fotografie se rozumí fotografie ve formátu *.jpg  o velikosti max 4MB zachycující vlastní dítě (nebo děti) soutěžícího, k němuž soutěžící vykonává plná rodičovská práva, ke které soutěžícímu svědčí právo ji nechat užít způsobem odpovídajícím podmínkám soutěže, tedy zejména právo přihlásit fotografii do soutěže a právo nechat fotografii uveřejnit prostřednictvím internetu, tj. zpřístupnit ji neomezenému okruhu uživatelů.

 

4.       Soutěžní fotografie musí dále splňovat tyto podmínky: dítě (nebo děti) zachycené na fotografii a ani žádná jiná fyzická osoba na fotografii nesmí být nahá, nesmí být zachycena v sexuální a ani jinak vyzývavé pozici, fotografie nesmí zobrazovat násilí, či jakékoli motivy směřující k diskriminaci či nerovnému zacházení. Obsah fotografie nesmí být ani jinak nemravný, nesmí obsahovat konkurenční produkty, stejně jako zobrazovat nic, co by bylo možné kvalifikovat jako reklamu; to neplatí ve vztahu k Hipp a jejím produktům, nejde-li o srovnávací reklamu, či o jiné nedovolené jednání v rámci pravidel hospodářské soutěže.

 

5.       Podmínkou účasti v soutěži je vedle shora uvedeného dále svolení dalšího zákonného zástupce udělené soutěžícímu k užití fotografie dítěte, k němuž vykonávají společně rodičovskou zodpovědnost, k přihlášení do soutěže, včetně uveřejnění jeho fotografie, a svolení k udělení souhlasu se souvisejícím zpracováním osobních údajů. Splnění této podmínky Hipp předem neověřuje, vyjde-li však najevo, že svolení uděleno nebylo, bude mít zjištění této skutečnosti za důsledek vyloučení ze soutěže a vymazání soutěžní fotografie z webové stránky Hipp.

 

6.       Na přihlášky, které nebyly podány řádně (neúplné přihlášky, přihlášky doručené po termínu určeném k podávání přihlášek atd.), bude nahlíženo, jako by nebyly podány.

 

7.       Soutěžního kola se lze zúčastnit nejvýše s jednou soutěžní fotografii. Při přihlášení se s více jak jednou soutěžní fotografii bude na všechny přihlášky pohlíženo, jako by nebyly podány.

 

8.       Soutěže se lze se stejnou fotografií zúčastnit jen jednou. Při přihlášení se s fotografií, která byla již přihlášena a hodnocena v dřívějším soutěžním kole, se na přihlášku do pozdějšího soutěžního kola hledí, jako by nebyla podána.

 

9.       Soutěže (žádného soutěžního kola) se nemohou zúčastnit zaměstnanci Hipp ani jejich osoby blízké. Na jimi podané přihlášky se hledí, jako by nebyly podány.

 

Článek IV. Ukončení účasti v soutěži

1.       Účast soutěžícího v soutěži končí:

a.       odvoláním souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů v souvislosti s účastí v soutěži v rozsahu, jak plyne z přihlášky k účasti v soutěži;

 

b.      odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dítěte zachyceného na soutěžní fotografii v souvislosti s účastí v soutěži v rozsahu, jak plyne z přihlášky k účasti v soutěži, kterýmkoli zákonným zástupcem dítěte (nebo dětí);

c.       doručením odhlášení se soutěžícího ze soutěže (soutěžního kola) do vyhodnocení soutěžního kola odbornou porotou;

d.      doručením oznámení zákonného zástupce nezletilého dítěte zachyceného na soutěžní fotografii, že odvolává souhlas s užitím fotografie pro účely soutěže, příp. se zveřejněním fotografie na webové stránce www.hipp.cz;

e.       rozhodnutím odborné poroty, že

i.        soutěžní fotografie není původní,     

ii.      soutěžní fotografie byla technicky či jinak upravena,

iii.      k soutěžní fotografii soutěžící nedisponuje dostatečnými právy tak, aby ji mohl nechat užít způsobem odpovídajícím soutěži;    

iv.      soutěžní fotografie odporuje podmínkám stanoveným v čl. III. odst. 3 nebo 4.

v.      soutěžící nemá dostatečné oprávnění jednat za nezletilé dítě zachycené na soutěžní fotografii;

vi.       dle závěrů a zjištění odborné poroty soutěžící jedná v rozporu s vůlí druhého zákonného zástupce nezletilého dítěte zachyceného na soutěžní fotografii.

2.       Nastane-li kterákoli ze skutečností uvedená v odst. 1, končí účast soutěžícího v soutěži okamžikem rozhodnutí odborné poroty. Oznámení o ukončení účasti v soutěži má deklaratorní účinky.

3.       Soutěžícímu, jehož účast v soutěži byla předčasně ukončena dle odst. 1, Vyhlašovatel nehradí žádné náklady spojené s účastí v soutěži. Soutěžící nemá nárok na žádnou kompenzaci.

4.       Ukončení účasti v soutěži má za důsledek vymazání soutěžní fotografie z webové stránky Hipp. Stejné platí i pro případ, že některá ze skutečností podle odst. 1 nastane či bude zjištěna po skončení soutěžního kola.

Článek V. Odborná porota

1.       Soutěžní práce přihlášené do soutěžního kola hodnotí odborná porota.

2.       Odborná porota má nejméně tři členy. Členy poroty jsou předseda a ostatní členové poroty. Počet členů odborné poroty, včetně předsedy, musí být lichý.

 

3.       Odbornou porotu a v rámci odborné poroty předsedu poroty jmenuje při vyhlášení soutěžního kola pro vyhlašované soutěžní kolo statutární orgán Hipp.

4.       Členem odborné poroty mohou být členové statutárního nebo kontrolního orgánu Hipp nebo zaměstnanci Hipp.

5.       Účast v odborné porotě je čestná.

6.       Členství v odborné porotě je nepřenositelné.

7.       Členství v odborné porotě končí doručením písemného odstoupení člena poroty statutárnímu orgánu Hipp a smrtí člena poroty. Statutární orgán Hipp v těchto případech obratem jmenuje náhradního člena odborné poroty.

8.       Odborná porota rozhoduje ve sboru na společném zasedání. Odbornou porotu svolává předseda poroty, který řídí její zasedání.

9.       Odborná porota je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů poroty. 

10.   Odborná porota rozhoduje většinou hlasů přítomných členů poroty.

11.   Ze zasedání odborné poroty se pořídí písemný zápis, v němž se zaznamenají nejméně přítomní členové poroty a jednotlivá hlasování. Zápis archivuje Hipp.

Článek VI. Kritéria hodnocení

1.       Řádně přihlášené soutěžní fotografie do soutěžního kola vyhodnotí odborná porota zejména z hlediska kompozice a souladu s tématem soutěžního kola.

2.       Odborné porotě přísluší rozhodnout:

a)      o ukončení soutěžícího v soutěžním kole ve smyslu čl. IV. odst. 1 písm. a) až e).

b)      o vítězi soutěžního kola, včetně rozhodnutí, že shodných kvalit dosahují dvě či více soutěžních fotografií a je více vítězů soutěžního kola;

c)      že žádná z fotografií přihlášených do soutěžního kola nemá dostatečnou úroveň, a že se pro dané soutěžní kolo nebude vyhlašovat vítěz.

3.       Rozhodnutí odborné porota nelze přezkoumávat.

Článek VII. Ceny; Vyhlášení výsledků a zveřejnění vítězné fotografie

1.       Vítěz soutěžního kola získá soutěžní ceny dle vyhlášky soutěžního kola..

2.       Cena bude vítězi zaslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na náklady Hipp na adresu, kterou uvedl v profilu člena HiPP BabyClubu, přičemž bude-li zásilka vrácena jako nevyzvednutá, bude po dobu 3 měsíců uložena v sídle Hipp s tím, že nebude-li v uvedené době výhercem vyzvednuta, právo výherce na cenu zaniká.

3.       Výsledky soutěžního kola  se oznámí způsobem uvedeným v čl. II. odst. 5 písm. d) statutu. Spolu s oznámením se prostřednictvím webové stránky Hipp zpřístupní i vítězná soutěžní fotografie.

Článek VIII. Další podmínky a pravidla

1.       Účastníci soutěže udělují podáním přihlášky do soutěže (soutěžního kola) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytném pro zajištění účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků soutěže. Bližší informace o zpracování osobních údajů spojeného s účastí v soutěži jsou dostupné na webové stránce www.hipp.cz v sekci HiPP BabyClub.

2.       Vyhlašovatel nehradí žádné náklady spojené s účastí v soutěži.

3.       Vyhlašovatel je oprávněn na základě stanoviska odborné poroty, že žádná v soutěžním kole odevzdaná soutěžní fotografie nedosahuje potřebných kvalit, v rámci soutěžního kola nevyhlašovat vítěze.

4.       Vyhlašovatel je oprávněn soutěž zrušit ke konci každého soutěžního kola a vítěze soutěže (soutěžního kola) nevyhlašovat. Účastníkům soutěže v případě zrušení soutěžního kola a nevyhlášení vítěze nevznikají vůči Vyhlašovateli žádné nároky.

5.       Náklady spojené s pořádáním soutěže a soutěžních kol hradí Hipp s možným přispěním sponzorů.

6.       Všechny soutěžní fotografie budou zpřístupněny prostřednictvím webové stránky www.hipp.cz v sekci HiPP BabyClub. Ke zveřejnění fotografie dojde obvykle následující pracovní den po vložení fotografie. O zveřejnění bude účastník soutěže informován emailem.

Článek IX. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Pro měsíc červenec 2024 se vyhlašuje V. soutěžní kolo prostřednictvím tohoto statutu za následujících podmínek:

a)      téma soutěžního kola: Podzimní atmosféra;

b)      přihlášky do soutěže lze podávat od 1. července 2024;

c)       odborná porota vyhodnotí přihlášené fotografie do 10. srpna 2024;

d)      výsledky soutěžního kola se soutěžícím oznámí do 10. srpna 2024 zprávou elektronické pošty a adresu elektronické pošty uvedenou v profilu Hipp BabyClub;

e)      výsledky soutěžního kola se vyhlásí na webové stránce www.hipp.cz v sekci HiPP BabyClub do 10. srpna 2024.

f)      cena pro vítěze soutěžního kola je: set lžiček v pouzdře, 3x ovocný příkrm, 2x ovocná kaše.

g)      cena vítězi soutěže bude zaslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na náklady HiPP na adresu, kterou uvedl v profilu člena HiPP BabyClubu, přičemž bude-li zásilka vrácena jako nevyzvednutá, bude po dobu 3 měsíců uložena v sídle Hipp s tím, že nebude-li v uvedené době výhercem vyzvednuta, právo výherce na cenu zaniká.

h)       odbornou porotu tvoří Adéla Stoklasová, Martina Laketić a Radka Řezáčová. Martina Laketić je předsedou odborné poroty.

V dalším platí pravidla obsažená ve statutu.

2. Tento statut nabývá platnost a účinnosti 1. července 2024.

 

 V Praze dne 19. června 2024  

Ing. Marcel Klimeš, jednatel