Skip to main content

Marketing HiPP

 1. SPRÁVCE
  Správcem osobních údajů je Hipp Czech s.r.o., se sídlem Pekařská 628/14, 15500 Praha 5 - Jinonice, IČ: 25780239, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 69578 (dále jen "Správce").

 2. VAŠE PRÁVA
  Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:
  a) ODVOLÁNÍ SOUHLASU - souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným ZDE. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu bude ukončeno zpracování Vašich údajů za marketingovými účely;
  b) PŘÍSTUP - právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
  c) OPRAVU - právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
  d) VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
  e) OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ - právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
  f) STÍŽNOST - právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;
  g) PŘENOSITELNOST - právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

  Dále Vám svědčí právo na:
  h) NÁMITKU - právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

  K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

  U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
  Správce zpracovává osobní údaje za účelem marketingu: Zasílání informací o zboží Správce, včetně informací o prodejních akcích na zboží Správce pořádaných prodejci jeho zboží, o spotřebitelských akcích pořádaných prodejci jeho zboží, které se týkají zboží nebo služeb Správce. Obchodní sdělení zohledňují předpokládané potřeby, zájmy, preference a nákupní chování adresáta, které souvisí s jeho rodičovstvím.

 4. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ
  Právním podkladem zpracování osobních údajů je: souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení).

 5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván
  Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje: Identifikační a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, pohlaví, adresa el. pošty, informace o datu narození dítěte, věk dítěte, pohlaví dítěte a jméno dítěte.

 6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ
  Poskytování osobních údajů je dobrovolné.

 7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány
  Správce zpracovává osobní údaje za účelem podle odst. 3: do odvolání souhlasu, resp. do ukončení členství v Baby Clubu.

 8. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány
  Místem zpracování osobních údajů je: Sídlo správce, příp. sídlo mateřské společnosti skupiny v EU.

 9. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty
  Osobní údaje jsou poskytovány těmto příjemcům (kategorií příjemců): NEBUDOU ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI.

 10. TŘETÍ ZEMĚ
  V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

 11. ZPRACOVATEL
  Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 12. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
  Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka. Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů DOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Konkrétně k určování relevantních informací pro Vás jako rodiče v návaznosti na věk a pohlaví Vašeho dítěte, mj. za účelem podpory prodeje.