Skip to main content

Stížnosti na produkty HiPP

 1. SPRÁVCE
  Správcem osobních údajů je Hipp Czech s.r.o., se sídlem Pekařská 628/14, 15500 Praha 5 - Jinonice, IČ: 25780239, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 69578 (dále jen "Správce").

 2. VAŠE PRÁVA
  Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:
  a) PŘÍSTUP - právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
  b) OPRAVU - právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
  c) VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
  d) OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ - právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
  e) STÍŽNOST - právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

  Dále Vám svědčí právo na:
  f) NÁMITKU - právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce.

  K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

  U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

  Správce nabízí možnost prostřednictvím e-mailu na adresu hipp@hipp.cz podávání reklamací stížností na produkty Hipp. Správce není maloobchodní prodejce zboží, tzn. stěžovatel nemá se Správcem žádný právní vztah. Cílem Správce je dbát o dobrou pověst značky. Proto přijímá stížnosti na produkty Správce a spolu s dalšími členy skupiny Hipp se na stížnosti snaží reagovat. Podání stížnosti, zejména kvůli následnému vyrozumění a vyřešení stížnosti, s sebou nese zpracování nezbytných osobních údajů (identifikační a kontaktní údaje, předmět stížnosti) stěžovatele. Účelem zpracování osobních údajů je řešení stížností na produkty Hipp.

 4. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ
  Právním podkladem zpracování osobních údajů je: oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení) – ochrana dobrého jména a pověsti, obrana v rámci případných sporů s prodejci produktů Správce.

 5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván
  Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail

 6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE NEZBYTNÉ
  Poskytování osobních údajů je nezbytné. Bez údajů není možné stížnost vyřídit.

 7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány
  Správce zpracovává osobní údaje: do vyřízení stížnosti.

 8. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány
  Místem zpracování osobních údajů je: Sídlo správce a zabezpečené multimediální cloudové prostředí. 

 9. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty
  Osobní údaje jsou poskytovány těmto příjemcům (kategorií příjemců): sídlo mateřské společnosti skupiny v EU .

 10. TŘETÍ ZEMĚ
  V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

 11. ZPRACOVATEL
  Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 12. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
  Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka. Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.
  V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování.
  V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.