Skip to main content

Soutěže HiPP

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S ÚČASTÍ VE SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽI

Přihlášením k účasti ve spotřebitelské soutěži souhlasím s tímto zpracováním osobních údajů:

 1. SPRÁVCE
  Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení č. 2016/679), je Hipp Czech s.r.o., se sídlem Pekařská 628/14, 15500 Praha 5 - Jinonice, IČ: 25780239, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 69578 (dále jen "Správce").

 2. VAŠE PRÁVA
  Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:
  a) ODVOLÁNÍ SOUHLASU - souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím zprávy el. pošty na e-mail hipp@hipp.cz nebo písemně dopisem zaslaným na adresu Hipp Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním. Důsledkem odvolání souhlasu bude ukončení účasti v soutěži;
  b) PŘÍSTUP - právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
  c) OPRAVU - právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
  d) VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
  e) OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ - právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
  f) STÍŽNOST - právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;
  g) PŘENOSITELNOST - právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou. 

  K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

  U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

  Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje za účelem mé účasti ve spotřebitelské soutěži pořádané Správcem (účast v soutěži, vyhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků soutěže), k níž se přihlašuji.

 4. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván
  Souhlasím, aby Správce zpracovával tyto mé osobní údaje:
  • identifikačních – jméno, příjmení, datum narození, doručovací adresa;

  • kontaktní – jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní spojení;

 5. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány
  Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje do skončení soutěže.

  Souhlasím, pokud v soutěži zvítězím, aby výsledky soutěže, tj. údaje v rozsahu: jméno, příjmení, případně nick name, byly zveřejněny prostřednictvím webové stránky fun page Instagram, Facebook po dobu max. jednoho týdne prostřednictvím instastories, nebo FB příběhů. 

  Souhlasím, aby po shodnou dobu byla od vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků soutěže archivována má přihláška do soutěže a mé osobní údaje, na jejichž základě bylo vyhodnoceno mé účastenství v soutěži.

 6. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty
  Jiní příjemci údajů nebudou. 

  MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány
  Místem zpracování osobních údajů bude: Sídlo správce a zabezpečené multimediální cloudové prostředí.

 7. TŘETÍ ZEMĚ
  V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

 8. ZPRACOVATEL
  Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 9. PŘESNOST ÚDAJŮ

  Prohlašuji, že mnou spolu s tím souhlasem poskytnuté osobní údaje jsou přesné ve vztahu k účelu zpracování.

  Zavazuji se, bude-li to nezbytné s ohledem na účely zpracování osobních údajů, aktualizovat své osobní údaje. Aktualizace se provádí písemným oznámením nebo oznámením prostřednictvím el. pošty na adresu správce uvedenou v odst. 2 písm. a) shora. 

 10. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
  Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka. Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd. V souvislosti se zpracováním osobních údajů DOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Konkrétně k určování relevantních informací pro Vás jako rodiče v návaznosti na věk a pohlaví Vašeho dítěte, mj. za účelem podpory prodeje.