Skip to main content

HiPP a udržitelnost – ptáte se nás

Naše rodinná firma HiPP si stanovila závazek stát se do roku 2025 klimaticky pozitivní organizací. V následujícím textu bychom Vás rádi seznámili s některými důležitými souvislostmi, které jsou s tímto našim závazkem spojeny a také s naší celkovou strategií zaměřenou na ochranu klimatu.

Změna klimatu, jejíž dlouhodobý dopad lze dnes odhadnout jen částečně, je pro celý svět jednou z největších výzev. Všichni bychom měli přispívat k udržení globálního oteplování na co nejnižší úrovni a zintenzivnit své úsilí. Své cíle pro ochranu klimatu jsme si proto stanovili i my.

Na úvod bychom rádi upozornili na důležitou skutečnost: u stávající potravinářské výroby nelze bez kompenzací CO2 dosáhnout úplné nebo absolutní klimatické neutrality. Výroba všech produktů způsobuje produkci CO2 a při současném stavu vývoje technologií všechny podniky hospodaří s menší či větší mírou produkce CO2.

Ekvivalenty CO2

V dokumentech o oxidu uhličitém (CO2) se často používá symbol CO2e jako zkratka pro ekvivalent oxidu uhličitého. Tato zkratka pomáhá lépe porovnávat různé skleníkové plyny (jako např. metan a oxid dusný). Za tímto účelem se každý plyn přepočítává na oxid uhličitý z hlediska jeho účinku. Jeden kilogram metanu tak odpovídá 21 kilogramům CO2e. Metan má tedy 21krát větší účinek než oxid uhličitý. V dalším textu používáme pouze zkratku CO2, i když ve většině případů se jedná o ekvivalenty oxidu uhličitého.

HiPP přispívá k cílům Evropské unie v oblasti ochrany klimatu

Evropská unie (EU) si stanovila cíl být do roku 2050 klimaticky neutrální. Činnosti a procesy se označují jako klimaticky neutrální (nebo také CO2; neutrální), pokud nezpůsobují žádné emise skleníkových plynů nebo pokud jsou vyprodukované emise skleníkových plynů zcela kompenzovány. Pro dosažení klimatické neutrality, je třeba nejprve vyčerpat veškerý potenciál pro snižení emisí. Pouze nevyhnutelné emise by měly být kompenzovány. Kompenzace emisí CO2; je vedle předcházení a snižování emisí dalším prvkem komplexní ochrany klimatu. V Pařížské dohodě všechny členské země EU deklarují úsilí, aby nárůst globální průměrné teploty výrazně nepřekročil hranici 1,5 °C . Podobně jako EU chce i HiPP chránit klima. Společnost HiPP pomáhá omezovat emise skleníkových plynů prostřednictvím své klimatické strategie. Jako rodinný podnik a výrobce dětské výživy máme zvláštní odpovědnost za budoucí generace. Proto seu některých produktů snažíme kompenzovat podstatně více emisí, než kolik jich celkově vyprodukujeme my a náš hodnotový řetězec. Naše produkty tak označujeme jako klimaticky pozitivní. Naším cílem je být klimaticky pozitivní společností a nabízet celé naše portfolio produktů, které budou klimaticky pozitivní.

Naše cesta k udržitelnosti

Společnost HiPP se již mnoho desetiletí snaží chránit a zachovávat přírodní rovnováhu celostním přístupem. Společnost HiPP je průkopníkem ekologického zemědělství a již více než 60 let používá pro výrobu dětské výživy HiPP ekologické suroviny. Používání syntetických minerálních hnojiv není v ekologickém zemědělství povoleno. Právě energeticky náročná výroba hnojiv používaných v zemědělství nese zodpovědnost za významný podíl plynů, které poškozují klima. . Ekologičtí zemědělci používají kvalitní organická hnojiva, jako je kompost, který šetří skleníkové plyny a zároveň podporuje zdravou půdu. Tento pozitivní vliv ekologického zemědělství potvrzuje i  Thünen Institut.

Společnost HiPP také od roku 1995 úspěšně používá systém environmentálního managementu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) a od té doby každoročně zlepšuje svou environmentální výkonnost a srozumitelně a transparentně jí komunikuje.  

Již před 30 lety jsme vedle mnoha dalších faktorů ovlivňujících životní prostředí, ve kterém žijeme, začali nepřetržitě snižovat emise CO2. Společnost HiPP již mnoho let vyrábí s klimaticky neutrální ekologickou bilancí, v Pfaffenhofenu a Gmündenu. Tento přístup šetřící zdroje vychází z firemních hodnot rodinné společnosti HiPP.

1. Jak HiPP snižuje emise a zabraňuje jejich vzniku?

Nejprve detailně analyzujeme emise v celém hodnotovém řetězci (od surovin, obalů, logistiky, sortimentu výrobků a výrobního místa) s ohledem na jejich dopad na klima. Z této analýzy vyvozujeme účinná opatření ke snížení produkce skleníkových plynů. Společně s našimi dodavateli a partnery se neustále zlepšujeme v celém hodnotovém řetězci. HiPP plně kompenzuje zbývající emise v kategoriích  Scope 1, 2 und 3 gleicht HiPP vollständig aus. Neustálou optimalizací a investicemi do obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti například trvale snižujeme podíl zbývajících emisí, které je třeba kompenzovat.

Výroba HiPP pokračuje ve snižování emisí plynů poškozujících klima

Výroba v Pfaffenhofenu v průběhu let 1993-2021 snížila emise plynů poškozujících klima o 90 %, ze 460 kilogramů na pouhých 47 kilogramů na jednu tunu výrobku. A to i prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie. 

Naše výrobní závody HiPP (Pfaffenhofen, Gmunden, Hanságliget, Glina) za posledních 20 let zavedením účinných opatření a přechodem na obnovitelné zdroje energie snížily na jednu tunu produkce energetické emise o více než jednu polovinu.

Naše zaměstnance motivujeme k ekologickému způsobu dopravy, v našem výrobním závodě v Pfaffenhofenu nabízíme ekologický příspěvek na cestu. HiPP hradí 100 % jízdních nákladů veřejné dopravy a podporuje spolujízdu.

Ve vlastním vozovém parku společnosti byl zahájen přechod od spalovacích motorů k vozidlům s elektromotory.

Ve spolupráci s odborníky již několik let pracujeme na bilanci skleníkových plynů v našich výrobních závodech. Jsou sestaveny v souladu s protokolem o skleníkových plynech (Greenhouse Gas Protocol). Společnost TÜV Nord systém výpočtu přezkoumala a certifikovala.

Výroba v Herfordu je součástí skupiny HiPP teprve od roku 2016. A i zde se samozřejmě od té doby snažíme postupně přecházet na co nejekologičtější provoz. Již v roce 2016 zde společnost HiPP uvedla do provozu vlastní blokovou elektrárnu, která efektivně vyrábí elektřinu. Pro dosažení vysoké účinnosti se odpadní teplo z výroby elektřiny využívá ve výrobě. Elektřina odebíraná ze sítě je od roku 2021 stoprocentně z obnovitelných zdrojů.

Za posledních 20 let se nám podařilo výrazně snížit emise v našich výrobních závodech a do roku 2025 plánujeme snížit emise o dalších 20 % optimalizací dodávek energie, dalším zvýšením podílu obnovitelné energie a zlepšením účinnosti. Kromě toho se suroviny, obaly, zboží a výrobky přepravují nákladními auty nebo nákladními loděmi. Pouze výjimečně jsou výrobky přepravovány letecky.

Na snižování emisí HiPP intenzivně spolupracuje i s dodavateli

V posledních letech jsme získali přehled o emisích v našem komplexním dodavatelském řetězci. To nám umožnilo identifikovat ty dodavatele a výrobky, které způsobují největší emise CO2. S těmito dodavateli je nyní potřeba provést přesnou analýzu skutečného stavu jejich emisí skleníkových plynů, abychom mohli společně identifikovat potenciály (např. přechod na obnovitelné zdroje energie).

Pro vyhodnocení dat v dodavatelském řetězci jsme navázali úzkou spolupráci s německým klimatickým startupem The Climate Choice (TCC): Softwarový nástroj společnosti TCC zaznamenává klimatickou výkonnost vybraných dodavatelů, jako jsou např. výrobci obalů, čímž získává kvalitativní a kvantitativní primární klimatické údaje pro základ úspěšné strategie dekarbonizace. Identifikace potenciálu pro opatření ke snížení emisí CO2a jejich realizace v úzké spolupráci s dodavateli je dalším krokem k ochraně klimatu.

The Climate Choice a HiPP spouštějí partnerský program

Analýzy v dodavatelském řetězci nám pomohly vytvořit základ pro nástroje, které v budoucnu vyhodnotí náš sortiment a naše obalové systémy z hlediska CO2 a my následně přizpůsobíme náš vývoj. Pokračujeme také v optimalizaci skladové logistiky, abychom se vyhnuli co největšímu počtu přeprav, a neustále testujeme nové technologie pohonu.

Konkrétní opatření lze nalézt také v každoročně aktualizované verzi  environmentálního prohlášení HiPP Pfaffenhofen v souladu s naším systémem environmentálního managementu EMAS.

Obaly

Snížení hmotnosti obalu 190 g skleniček – pro srovnání 190 g sklenička dnes váží 100 g, v roce 1960 měla 130 g – znamená roční snížení o 1 500 t CO2.

Kdybychom stále používali 190 g skleničky z roku 1960, spotřebovalo by se jen na tuto velikost skleniček ročně o 3 000 tun skla více. Vakuový uzávěr skleniček jsme také změnili - nové uzávěry mají užší okraj a tenčí sílu plechu. Při výrobě téměř 300 milionů skleniček HiPP tak ušetříme přibližně 77 tun pocínovaného plechu u víček. Aktuální informace o obalových řešeních HiPP jsou dostupné zde.

2. Jak kompenzujeme nevyhnutelné emise v hodnotovém řetězci?

1. krok – Výpočet

Společnost HiPP nezávisle vypočítává emise vyprodukované v hodnotovém řetězci pro každý sortiment výrobků. Výpočet pro klimaticky pozitivní výrobky ověřuje nezávislý institut TÜV Nord. Výpočet se provádí každoročně pro každý jednotlivý výrobek, a je proto časově velmi náročný a složitý. Od roku 2022 jsou naše dětské výživy ve skleničkách klimaticky pozitivní. V současné době se provádíme výpočty pro všechny produkty HiPP, ověřujeme potenciál snížení emisí a postupně produkty převádíme na klimaticky pozitivní. Do roku 2025 by měly být všechny výrobky sortimentu HiPP i celá naše společnost klimaticky pozitivní. 

Pro výpočet emisí jednotlivých produktů se sečtou emisní faktory vstupních surovin, obalových materiálů, emise z logistiky a výroby.

U mnoha zemědělských surovin jsou bohužel k dispozici pouze emisní údaje, které vznikají v komerční sféře konvenčním pěstováním, rozsáhlým průmyslovým zpracováním a globálním uvádění na trh. Společnost HiPP vypočítává uhlíkovou stopu jednotlivých výrobků na základě Greenhouse Gas Protocols – Product Life Cycle Accounting and Reporting(Protokol o skleníkových plynech – účtování a vykazování životního cyklu výrobků).

Co nejpřesněji zohledňujeme všechny hodnoty, od emisí vstupních surovin přes dopravní cesty, zpracování, balení, logistiku i obchod. Pro hodnoty emisí používáme uznávané databáze, jako je například  Ecoinvent .

Pro každou naši skleničku tak získáme individuální hodnotu CO2. Průměrná hodnota 100 g dětské výživy ve skleničce je 166 g CO2. Např. příkrm „Jablko-banán-sušenka“ má 105 g CO2/100 g, příkrm BIO hovězí maso obsahuje 854 g CO2/100 g.

2. krok – Kompenzace

Následně pak vyřadíme získané emisní povolenky z projektů na ochranu klimatu podle vypočteného množství ekvivalentů CO2. Transparentní proces na uznávaných mezinárodních platformách emisních povolenek zajišťuje, že emisní povolenky nebudou použity více než jednou. Příklad potvrzení o vyřazení povolenky naleznete zde:
Potvrzení o vyřazení povolenky

3. krok – Přezkoumání

Nezávislý TÜV Nord ověřuje, zda byl výpočet a vyřazení emisních povolenek provedeno správně. Ověřování výpočtu a vyřazení povolenek je založeno na normě TÜV NORD Climate Change Standard TN-CC-020: Calculation & Verification of Carbon Footprints & Carbon Neutrality (standard pro změnu klimatu TN-CC-020: Výpočet a ověřování uhlíkové stopy a uhlíkové neutrality). Aktuální zprávu TÜV Nord najdete  zde.

4. krok – Podpora projektů na ochranu klimatu

Přírodě chceme vracet více, než z ní bereme. Proto kompenzujeme nejen nevyhnutelné emise skleníkových plynů, ale také vyřazujeme dalších 10 % povolenek. Tak poskytujeme další podporu projektům na ochranu klimatu.

3. Jak fungují projekty na ochranu klimatu?

Pro globální ochranu klimatu není rozhodující, zda jsou emise způsobeny, eliminovány nebo sníženy. Pro skleníkové plyny vypouštěné na jednom místě existují projekty kompenzací v jiných částech světa. Matematická kompenzace probíhá prostřednictvím tzv. emisních certifikátů. Projekty na ochranu klimatu jsou certifikovány podle mezinárodně uznávaných norem a pravidelně ověřovány nezávislými validačními a verifikačními orgány (VVB). Projekty na ochranu klimatu mohou přispět k boji proti globálnímu oteplování tím, že prokazatelně snižují skleníkové plyny nebo je odstraňují z atmosféry. Toho lze dosáhnout například ochranou lesů, zalesňováním nebo rozšiřováním obnovitelných zdrojů energie (jako náhrady fosilních zdrojů energie) či jiných technologií.

Certifikace ukládá projektu na ochranu klimatu závazné plnění čtyř kritérií: adicionalita, vyloučení dvojího započtení, trvalost a pravidelné ověřování nezávislými třetími osobami.

Snížení emisí skleníkových plynů lze započítat pouze jednou, tedy buď v zemi kupujícího, nebo v zemi, ve které se opatření na ochranu klimatu uskuteční. Nová vyjednaná pravidla z COP 26 v Glasgow vylučují dvojí započítávání, a důsledně tak aplikují článek 6 Pařížské dohody. Obchod tak skutečně povede k větší ochraně klimatu. Pravidla podle článku 6 Pařížské dohody rovněž stanovují jasné standardy účastníkům dobrovolného trhu s kompenzacemi pro používání certifikátů na ochranu klimatu.

Pravidla uvedená v článku 6 platí od roku 2021, kdy Pařížská dohoda vstoupila v platnost. To znamená, že všechny kredity CO2 s datem splatnosti před rokem 2021 vyžadují příslušné úpravy, aby se vyloučilo dvojí započítání pro účely dodržování předpisů nebo dobrovolného trhu. Kredity CO2 použité společností HiPP byly vygenerovány před rokem 2021.

4. Chrání HiPP klima prostřednictvím kvalitní půdy?

Neporušená zemědělská půda,zásadně přispívá k udržení našich ekosystémů a k ochraně klimatu. Potřebuje vysoký obsah humusu a aktivní půdní život. Humus je důležitý pro úrodnost půdy, ochranu proti erozi, tvorbu podzemních vod a ochranu před povodněmi. Humus umožňuje odolnost zemědělství pro klimatické změny. Obzvláště užitečná opatření na zvýšení humusu je pěstování meziplodin, zelené hnojení a aplikace kompostu. Společnost HiPP se proto zavázala ke zvyšování obsahu uhlíku v půdě a k trvalé podpoře a udržování zdraví půdy prostřednictvím ekologického a udržitelného zemědělství s důrazem na kompostování.

Kompostováním se organické látky rozloží ke klimatu šetrným způsobem. Aerobní kompostování namísto klimaticky významného hnití výrazně snižuje emise metanu. Vzniklý kompost pak slouží jako vysoce kvalitní organické hnojivo, které významně přispívá k obnově půdy.

Tato skutečnost je hlavní součástí kompenzační strategie společnosti HiPP, na kterou spoléháme v našich vlastních i globálních projektech na ochranu klimatu.

Podnikatel a farmář Stefan Hipp provozuje v Polsku ekologickou farmu již přibližně 20 let. Z hnoje vyrábí cenný kompost. Provzdušňováním hromady kompostu pomocí obraceče kompostu lze během osmi až deseti týdnů dosáhnout řízené tvorby humusu. Aerobní metoda zároveň výrazně snižuje emise metanu. Společnost HiPP sdílí zkušenosti získané z vlastních projektů ukládání CO2 se svými partnery a dodavateli surovin po celém světě. HiPP tak podporuje dodavatele při zavádění vlastních opatření na ochranu klimatu v jejich provozech. Protože ochrana místní přírody je zároveň globální ochranou klimatu.

HiPP podporuje tyto koncepty na úrovni zemědělských podniků v dodavatelském řetězci finančními kompenzacemi. Vzniká tak přidaná hodnota pro zemědělce, pro HiPP, pro přírodu a pro budoucí generace. Opatření společnosti na ochranu klimatu jsou přímo viditelné v jejím vlastním zemědělském dodavatelském řetězci.

5. Je skot, ze kterého vyrábí HiPP, zabiják klimatu?

Krávy mají neprávem pověst zabijáků klimatu. Přestože produkují skleníkový plyn metan, přispívají současně velkou měrou k ochraně klimatu – ne však každá kráva, avšak BIO skot z ekologického chovu HiPP rozhodně ano. Chov skotu založený na pastvinách je produktivní a celostní ve smyslu oběhového hospodářství, a může mít tak pozitivní dopad na životní prostředí a klima. Například přežvýkavci produkují vysoce kvalitní bílkoviny z výchozího materiálu (tráva), které jinak člověk nevyužívá. Zde se dozvíte, co dalšího dokáže skot z ekologického chovu HiPP.

Jaké projekty na ochranu klimatu podporuje společnost HiPP?

Kompostování městského zeleného odpadu v Kapském Městě

Angažovanost společnosti HiPP v jihoafrické metropoli Kapské Město ukazuje, jak lze měsíčně využít 30 000 metrů krychlových zeleného odpadu pro ozelenění města i pro zemědělství. Do dnešního dne zde bylo zpracováno více než 10 milionů metrů krychlových zeleného odpadu na vysoce kvalitní substrát na výsadbu rostlin, čímž se zabránilo úniku půl milionu tun CO2 do atmosféry. Projekt podporovaný společností HiPP již doporučily programy UNEP (programy OSN pro životní prostředí) ke kompenzaci vlastních emisí. Kompost vyrobený v rámci projektu se používá ke zlepšení půdy pro zahradníky v oblasti Kapského Města a na farmách v Západním Kapsku.

Metoda: AMS III.E v. 7: „Avoidance of methane production from biomass decay through controlled combustion“ AMS III.F v. 5: „Avoidance of methane production from biomass decay through composting“

Emise jsou kvantifikovány podle metodických směrnic Small Scale CDM.

Standard certifikace a registrace projektu: The Credible Carbon s identifikací RE_AW4MAUBT

Projekt na ochranu lesů v Zimbabwe: Kariba

REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation): Snížení emisí z odlesňování a degradace lesů, jakož i udržitelné obhospodařování lesů a zachování a zlepšení zásob uhlíku v lesích: Od zahájení tohoto projektu v roce 2011 se podařilo ušetřit v průměru více než 3,5 milionu tun CO2 ročně. Projekt poskytuje zemědělcům a místním obyvatelům další zdroje příjmů a trvale zlepšuje životní podmínky v regionu.

Metoda: VM0007 REDD+ Methodology Framework (REDD+ MF) by VCS

Standard certifikace a registrace projektu:  The Verified Carbon Standard (VCS) from Verra

POZNÁMKA K VEŘEJNÉMU PŘÍSLIBU

V současné době neupravuje žádná oficiální ani legislativní norma prohlášení o ochraně klimatu.

Emise jsou v podnikatelském kontextu rozděleny do tří oblastí – tzv. Scope. V následujícím textu najdete vysvětlení ke Scope 1, 2 a 3:

Scope 1: Emise ze zdrojů, které přímo vlastníte nebo kontrolujete (např. provoz vlastního kotle nebo vozového parku).

Scope 2: Emise z využívání energie, kterou nakupujete (např. vlastní spotřeba elektřiny, vytápění, chlazení atd.). Pokud vaše společnost vyrábí elektrickou energii sama, pak se tato elektřina nezapočítává do ScopScope 3: Emise vyplývající z činností, které vaše společnost přímo nevykonává (např. ze služebních cest nebo nakládání s odpady).

Při podávání zpráv (např. v rámci Protokolu o skleníkových plynech / GHG-Protocol) je třeba zohlednit emise v Scope 1 a 2. Započítávání emisí v Scope 3 je nepovinné.

Zdroj: allianz-entwicklung-klima.de/toolbox/was-sind-scopes-geltungsbereiche-bei-der-berechnung-der-unternehmensbezogenen-treibhausgasemissionen/

Naše zákazníky informujeme o naší strategii ochrany klimatu také prostřednictvím našich výrobků, a označujeme je jako klimaticky pozitivní. Nicméně chápeme, že označování klimaticky neutrálními a klimaticky pozitivními produkty je pro některé spotřebitele zatím nesrozumitelné kvůli velké složitosti této problematiky.

V současné době hledáme další alternativní cesty, jak lze transparentně a srozumitelně informovat spotřebitele o našich závazcích ochrany klimatu, a zároveň jak i je aktivně do ochrany klimatu zapojit. Samozřejmě, náš budoucí přístup bude v souladu s oznámenými požadavky EU na environmentální tvrzení.

Učíme se z konstruktivní zpětné vazby a postupně tak snížíme podíl certifikátů z offsetových projektů. Nadále i tak chceme se jako společnost držet svého cíle mít pozitivní dopad na klima. Zaměřujeme se na integraci ochrany klimatu do naší výroby a u našich dodavatelů. Více jak 60 let je to jedna z našich hlavních kompetencí.

Můžeme náš přístup pro ochranu klimatu zlepšit, dají se některé věci udělat jinak?

Klimaticky pozitivní produkt neznamená, že by větší spotřeba tohoto produktu měla pozitivní vliv na klima. 25 let po podpisu Kjótského protokolu předpokládáme, že spotřebitelé chápou, že vzhledem k současnému stavu technologií každý výrobek produkuje emise skleníkových plynů. Společnost HiPP by však ráda nabídla svým zákazníkům příležitost stát se součástí globální komunity ochrany klimatu prostřednictvím výrobků se sníženou klimatickou stopou, která je nakonec klimaticky pozitivní i z hlediska bilance.

  1. Databáze: Společnost HiPP musí počítat ještě s údaji externích třetích osob (např. databáze AGRIBALYSE a ecoinvent). Pracujeme na výrazném zlepšení databáze pro odvětví ekologického zemědělství.
  2. Rozhodli jsme se do výpočtů zahrnout celé naše portfolio produktů. Vyvážená strava kojenců a malých dětí by měla obsahovat rozmanité spektrum potravin: dle doporučení patří maso a mléčné výrobky do vyváženého jídelníčku každého malého dítěte.
  3. Sledujeme i průběh výzkumu uhlíkové stopy (ekologicky chovaného) skotu, pokud se do výpočtů započítají i systémově relevantní služby při těžbě a ochraně travních porostů bohatých na CO2. Jakmile budou údaje k dispozici, vyhodnotíme své produkty s živočišnými složkami na základě těchto datových souborů a budeme spotřebitele transparentně informovat o jejich dopadech.
  4. Výpočet základů projektů na ochranu klimatu: Jsme si vědomi metodické kritiky projektů na ochranu klimatu obecně, a i u projektů, které podporujeme. Přesto jsme se rozhodli jít touto cestou: předkladatelé projektů a zapojené komunity v daných lokalitách se potřebují učit společně. Pouze metodou pokus a omyl – a někdy i neúspěchem – lze totiž získat zkušenosti a úspěchu dosáhnout. Vystoupení severských států z globálních projektů na ochranu klimatu by bylo fatálním signálem pro jižní státy (kde se nachází mnoho projektů na ochranu klimatu). Současný vývoj prokazatelně ukazuje, že každá tuna CO2, které se podaří zabránit nebo ji zachytit, je důležitá. HiPP podporuje německou Klimatickou alianci.  

 

Společně dokážeme víc.

Poznámka: Obsah této stránky vytváříme na základě našich aktuálních znalostí a budeme jej pravidelně aktualizovat, protože pozorně sledujeme celosvětový vývoj přístupu k ochraně klimatu a naše opatření neustále optimalizujeme.